โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาทางวิชาการ “งานได้ผล คนทำงานมีความสุข” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สัมมนาทางวิชาการ “งานได้ผล คนทำงานมีความสุข”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการ “งานได้ผล คนทำงานมีความสุข” รับเกียรติวิทยากรโดยคุณอธิฐาน วงศ์ใหญ่ รองผอ. โรงพยาบาลลำปาง
    เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “งานได้ผล คนทำงานมีความสุข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา