โลโก้เว็บไซต์ การทำข้าวกล้องงอก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำข้าวกล้องงอก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวกล้องงอก
                ด้วยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา