โลโก้เว็บไซต์ การทำน้ำพริกเห็ด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำน้ำพริกเห็ด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา2 หน่วยงาน ร่วมแรงพัฒนาการฝึกอบรมกรแปรรูปอาหาร
            ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบ ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์แ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา