โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ๑ ใน ๑๗ องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษา การบำบัดแก้ไขฟื้นฟู และอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ๑ ใน ๑๗ องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษา การบำบัดแก้ไขฟื้นฟู และอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา



มทร.ล้านนา ลำปาง ๑ ใน ๑๗ องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษา การบำบัดแก้ไขฟื้นฟู และอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน
           วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๙ น. อาจารย์ ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา