โลโก้เว็บไซต์ การทำกล้วยทอด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำกล้วยทอด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา2 หน่วยงาน ร่วมมือสร้างอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ต.ปงยางคก
            ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบ ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์แ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา