โลโก้เว็บไซต์ การทำสับปะรดอบแห้ง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำสับปะรดอบแห้ง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสับปะรดอบแห้งเพื่อสร้างอาชีพเสริม
              ด้วยความร่วมมือระหว่างสหกรณ์สับปะรด จ.ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา