โลโก้เว็บไซต์ การทำกล้วยทอด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำกล้วยทอด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา2 สาขาวิชา ร่วมมือพัฒนางานท่องเที่ยวและอาหารสุขภาพ
              โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา