โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับตัวแทนจาก KOREATECH ในโอกาสหารือด้านการจัดการเรียนการสอน9สค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับตัวแทนจาก KOREATECH ในโอกาสหารือด้านการจัดการเรียนการสอน9สค61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับตัวแทนจาก KOREATECH ในโอกาสหารือด้านการจัดการเรียนการสอน
     9 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมต้อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา