โลโก้เว็บไซต์ กอรมน.จังหวัดลำปาง จัดโครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กอรมน.จังหวัดลำปาง จัดโครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนากอรมน.จังหวัดลำปาง จัดโครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
         ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร กองเงิน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา