โลโก้เว็บไซต์ นำเสนอผลงานการฝึกงานโรงงานอาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นำเสนอผลงานการฝึกงานโรงงานอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นำเสนอผลงานการฝึกงานโรงงานอาหาร
    เนื่องจากภาคเรียนที่ 1ประจำปี 2558 ช่วงเวลาฝึกงาน 20 สิงหาคม 2558 – 20 ธันวาคม 2558 มีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา