โลโก้เว็บไซต์ ศึกษาดูงาน สตอร์เบอรี่ ช้างและโครงการหลวงห้วยหลอด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศึกษาดูงาน สตอร์เบอรี่ ช้างและโครงการหลวงห้วยหลอด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
                        เมื่อในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา