โลโก้เว็บไซต์ การทำสาคูไส้หมู  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำสาคูไส้หมู

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมสร้างประสบการณ์การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
                โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา