โลโก้เว็บไซต์ การแปรรูปลำไย   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การแปรรูปลำไย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปลำไย เพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชน
               ด้วยความร่วมมือระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด อโกร โปรเกรส และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา