โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางเข้าเยี่ยมชมบริษัท BKE burning for better environmentv เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการใช้เครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดภาวะหมอกควัน และใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยสโมสรโรตารีลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางเข้าเยี่ยมชมบริษัท BKE burning for better environmentv เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการใช้เครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดภาวะหมอกควัน และใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยสโมสรโรตารีลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางเข้าเยี่ยมชมบริษัท BKE burning for better environmentv เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการใช้เครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดภาวะหมอกควัน และใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยสโมสรโรตารีลำปาง
        ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางเข้าเยี่ยมชมบริษัท BKE burning for better environmentv เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการใช้เครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา