โลโก้เว็บไซต์ ส่งมอบเครื่องเจาะรูหมวกคาวบอยด้วยวิธีกดตัดแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมวกคาวบอยบ้านแลง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ส่งมอบเครื่องเจาะรูหมวกคาวบอยด้วยวิธีกดตัดแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมวกคาวบอยบ้านแลง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องเจาะรูหมวกคาวบอยด้วยวิธีกดตัดแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมวกคาวบอยบ้านแลง
    สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องเจาะรูหมวกคาวบอยผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา