โลโก้เว็บไซต์ ส่งมอบเครื่องกรองน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนแก่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ส่งมอบเครื่องกรองน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนแก่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องกรองน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนแก่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว
    สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องกรองน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนแก่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา