โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการจัดงาน Grand Openning บ้านม่อนเขาแก้ว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมการจัดงาน Grand Openning บ้านม่อนเขาแก้ว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาผู้แทน มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมการจัดงาน Grand Openning บ้านม่อนเขาแก้ว
    เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม อาจารย์สาขาเทคโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมทดลองเตาเผาราช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา