โลโก้เว็บไซต์ การทำกล้วยทอด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำกล้วยทอด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนากล้วยทอด สร้างอาชีพ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
                ด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิใต้ร่มฉัตร และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา