โลโก้เว็บไซต์ ถั่วเหลืองหมักเทมเป้  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ถั่วเหลืองหมักเทมเป้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาถั่วเหลืองหมักเทมเป้ สร้างอาชีพเสริมรายได้ชุมชน
               ด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิใต้ร่มฉัตร และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา