โลโก้เว็บไซต์ ลงพื้นที่พากลุ่มเกษตรกรปลูกอ้อยแปลงสาธิต ณ บ้านสบจาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลงพื้นที่พากลุ่มเกษตรกรปลูกอ้อยแปลงสาธิต ณ บ้านสบจาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาทีมงานอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่พากลุ่มเกษตรกรปลูกอ้อยแปลงสาธิต ณ บ้านสบจาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ด้วยทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา