โลโก้เว็บไซต์ การทำสบู่จากสารสกัดสมุนไพร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำสบู่จากสารสกัดสมุนไพร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสบู่จากสารสกัดสมุนไพร
            ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียราย และ มทร.ล้านนา ลำปาง โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา