โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปศาสตร์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอล” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนก้าวทันเทคโนโลยีและนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ในศตวรรษที่ ๒๑ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาศิลปศาสตร์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอล” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนก้าวทันเทคโนโลยีและนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ในศตวรรษที่ ๒๑

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาสาขาศิลปศาสตร์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอล” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนก้าวทันเทคโนโลยีและนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ในศตวรรษที่ ๒๑
          อาจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ทางสาขาฯ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา