โลโก้เว็บไซต์ แปรรูปกระเจี๊ยบเขียว  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แปรรูปกระเจี๊ยบเขียว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนา2 มทร.ล้านนา จับมือกันพัฒนาระบบปลูกและคุณภาพผลผลิต กระเจี๊ยบเขียว ก้าวสู่มาตรฐานส่งออก
               ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา