โลโก้เว็บไซต์ การทำกล้วยทอด บัวลอย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำกล้วยทอด บัวลอย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกระทรวงวิทย์ฯ ฝึกอบรมอาชีพ สร้างประสบการณ์ ให้แก่เด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ
                ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา