โลโก้เว็บไซต์ HR มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิเคราะห์ค่างานแก่สายสนันสนุนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น1มิย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

HR มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิเคราะห์ค่างานแก่สายสนันสนุนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น1มิย61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาHR มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิเคราะห์ค่างานแก่สายสนันสนุนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
          ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการวิเคราะห์ค่างานสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นแก่พนักงานสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา