โลโก้เว็บไซต์ ความปลอดภัยในอาหาร เทคโนโลยีการหมัก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ความปลอดภัยในอาหาร เทคโนโลยีการหมัก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา2 มหาวิทยาลัย จับมมือ ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร เทคโนโลยีการหมัก แก่อาจารย์โรงเรียนต่าง ๆ
               ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ เป็นวิทยากร และผู้ประสา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา