โลโก้เว็บไซต์ สำเร็จด้วยดี นักศึกษาสาขาการบัญชี  เข้ารับการอบรมโครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accounts” ทำบททดสอบได้คะแนนเต็ม ๓ รายและผ่านการทดสอบทุกคน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำเร็จด้วยดี นักศึกษาสาขาการบัญชี เข้ารับการอบรมโครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accounts” ทำบททดสอบได้คะแนนเต็ม ๓ รายและผ่านการทดสอบทุกคน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสำเร็จด้วยดี นักศึกษาสาขาการบัญชี เข้ารับการอบรมโครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accounts” ทำบททดสอบได้คะแนนเต็ม ๓ รายและผ่านการทดสอบทุกคน
           อาจารย์ณัฐนรี  ทองดีพันธุ์ หัวหน้าหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพากร ได้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา