Website logo มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ อบต.พิชัยและกรมพัฒนาที่ดิน ทำประชาพิจารณ์การพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์ดิน ป้องกันน้ำท่วมเขตชุมชนตำบลพิชัยและเพื่อใช้ในการเกษตรสนับสนุนการเรียนการสอน23เมย61 | Rajamangala University of Technology Lanna Lampang

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ อบต.พิชัยและกรมพัฒนาที่ดิน ทำประชาพิจารณ์การพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์ดิน ป้องกันน้ำท่วมเขตชุมชนตำบลพิชัยและเพื่อใช้ในการเกษตรสนับสนุนการเรียนการสอน23เมย61

Publish : Monday 1 May 2018 By RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา