โลโก้เว็บไซต์ เปิดห้องปฏิบัติการ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เปิดห้องปฏิบัติการ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดห้องปฏิบัติการ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนกิ่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา