โลโก้เว็บไซต์ ผลงานวิจัยอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวิจัยนานาชาติ3เมย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผลงานวิจัยอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวิจัยนานาชาติ3เมย61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนาผลงานวิจัยอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวิจัยนานาชาติ
         3 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ผลงานวิจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา