โลโก้เว็บไซต์ นำเสนองานทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นำเสนองานทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนองานทางวิชาการ
    ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2558 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา