โลโก้เว็บไซต์ ทำแหนม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทำแหนม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ต่อยอดพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ พื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง กลุ่มผู้เลี้ยงหมูดำดอยตุง
           ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา