โลโก้เว็บไซต์ การทำหมูแผ่น หมูสวรรค์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำหมูแผ่น หมูสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ต่อยอดโครงการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง
                 ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา