โลโก้เว็บไซต์ การทำกุนเชียง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำกุนเชียง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง อบรมการทำกุนเชียง เพื่อเพิ่มมูลค่าเนื้อหมู
                  ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา