โลโก้เว็บไซต์ ค่ายภาษาอังกฤษพี่ใหญ่สอนน้อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ค่ายภาษาอังกฤษพี่ใหญ่สอนน้อง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษพี่ใหญ่สอนน้อง
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางจัดค่ายภาษาอังกฤษพี่ใหญ่สอนน้อง แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา