โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดอบรมพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ สำหรับผู้รับบริการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จัดอบรมพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ สำหรับผู้รับบริการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดอบรมพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ สำหรับผู้รับบริการ
           เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา