Website logo นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบ Business Ecosystem ของกาแฟบ้านป่าเหมี้ยง พัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน | Rajamangala University of Technology Lanna Lampang

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบ Business Ecosystem ของกาแฟบ้านป่าเหมี้ยง พัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน

Publish : Tuesday 2 March 2018 By RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา