โลโก้เว็บไซต์ การทำไส้อั่วสมุนไพร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำไส้อั่วสมุนไพร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้อั่วสมุนไพร
                    ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา