โลโก้เว็บไซต์ น้ำพริกสับปะรดสมุนไพร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

น้ำพริกสับปะรดสมุนไพร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาน้ำพริกสับปะรดสมุนไพร อาชีพเสริม เพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร
                ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา