โลโก้เว็บไซต์ การทำขนมจีบถั่วเหลืองหมักเทมเป้สับปะรด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำขนมจีบถั่วเหลืองหมักเทมเป้สับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา2 หน่วยงาน ร่วมแรงสร้างอาชีพเสริม เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ
               ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา