โลโก้เว็บไซต์ การทำน้ำสับปะรดแท้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำน้ำสับปะรดแท้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้าน ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำสับปะรดแท้
                     ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา