โลโก้เว็บไซต์ ไอศกรีมสับปะรด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไอศกรีมสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาไอศกรีมสับปะรด ทางเลือกใหม่สำหรับแรงงานนอกระบบ
                    ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา