โลโก้เว็บไซต์ โยเกิร์ตสับปะรด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โยเกิร์ตสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาโยเกิร์ตสับปะรด สร้างอาชีพเสริมให้แก่แรงงานนอกระบบ
                   ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา