โลโก้เว็บไซต์ การทำเต้าฮวยนมสดท็อปปิ้งสับปะรด และเยลลี่สับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำเต้าฮวยนมสดท็อปปิ้งสับปะรด และเยลลี่สับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา2 หน่วยงาน จับมือ ฝึกอบรมการทำการทำเต้าฮวยนมสดท็อปปิ้งสับปะรด และเยลลี่สับปะรด
                ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา