โลโก้เว็บไซต์ การทำสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง สนับสนุน และส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมการทำสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง
                 ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา