โลโก้เว็บไซต์ การทำเค้กสับปะรด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำเค้กสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมมือกับพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายแก่แรงงานกลุ่มเป้ามหมาย
               ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา