โลโก้เว็บไซต์ การทำแยมสับปะรด และแยมสตรอเบอร์รี่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำแยมสับปะรด และแยมสตรอเบอร์รี่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนา2 หน่วยงาน ร่วมมือ สร้างอาชีพเสริมเพื่อเด็ก และเยาวชน
                 ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา