โลโก้เว็บไซต์ การทำหมูแผ่น หมูสวรรค์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำหมูแผ่น หมูสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาเรื่องของหมู ที่ไม่หมู สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
           ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา