โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “พี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง” รุ่นที่ 6  ณ โรงเรียนบ้านจำค่า ฝึกทักษะสันทนาการฟัง พูด อ่าน เขียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “พี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง” รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านจำค่า ฝึกทักษะสันทนาการฟัง พูด อ่าน เขียน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “พี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง” รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านจำค่า ฝึกทักษะสันทนาการฟัง พูด อ่าน เขียน
        วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “พี่ใหญ่สอนภาษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา