โลโก้เว็บไซต์ ทีมงาน STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงอาชีวะ5กพ61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงาน STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงอาชีวะ5กพ61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาทีมงาน STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.พวงทอง  วังราษฎร์  รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำทีมงาน STEM Education  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา